מדיניות החזרות

אנא קרא מדיניות זו בעיון לפני ביצוע הזמנה באתר ToyShop  ( להלן: "האתר"( והתעדכן מעת לעת בשינויים הנעשים בה, שכן מדיניות זו יחד עם תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, מסדירים את תנאי ההתקשרות בינך )להלן גם: "הלקוח"( רב שיא  בע"מ )להלן: "החברה"(. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אולם היא פונה לגברים ולנשים כאחד. מדיניות זו מסדירה את זכויותיך בקשר עם ביטול עסקאות שייעשו על ידך באתר בהתאם למועד ביצוע ההזמנה ובהתייחס לסיבת ביטולה, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת )להלן: "החוק"(


 1 .ביטול עסקה לאחר ביצוע הזמנה וטרם העברתה לביצוע במהלך 30 דקות לאחר סיום ביצוע הזמנת כל מוצר המוצג למכירה באתר )"המוצר"( באמצעות האתר )להלן: "ההזמנה"(, יהיה רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה באתר על ידי לחיצה על כפתור ביטול הזמנה. בתום 30 הדקות כאמור מועברת ההזמנה לביצוע והלקוח יהיה רשאי לבטל את ההזמנה אך ורק בהתאם להוראות החוק, כמפורט בסעיפים 2 או 3( לפי העניין(, המפורטים להלן. היה והלקוח ביטל את ההזמנה בתוך פרק הזמן האמור בסעיף זה, הלקוח יהא זכאי להחזר כספי מלא. 2 .ביטול עסקה לאחר העברת ההזמנה לביצוע בחלוף 30 דקות ממועד סיום ביצוע ההזמנה, יהיה הלקוח זכאי לבטל את ההזמנה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על ידי מסירת הודעת ביטול כאמור בסעיף 4 להלן ולקבל החזר כספי בגובה המחיר ששולם עבור המוצר שרכש, בניכוי דמי ביטול בגובה %5 מעלות העסקה אך לא יותר מ-100 ₪ ובניכוי דמי המשלוח אשר שולמו בעת הזמנת המוצר, בכפוף לכך שהלקוח החזיר  את המוצר שנרכש על ידו באריזתו המקורית בלבד, למחסן החברה אשר נמצא במושב בית יצחק . למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דמי משלוח כאמור לא יוחזרו בשום מקרה ללקוח. 3 .ביטול עסקה עקב פגם/אי התאמה במקרה בו ישנו פגם או אי התאמה בין המוצר שנרכש לבין המוצר שהתקבל )להלן: "המוצר הפגום"( יהא הלקוח זכאי לבטל את ההזמנה תוך 14 יום מיום ביצוע ההזמנה, על ידי מסירת הודעת ביטול כאמור בסעיף 4 להלן, בכפוף לכך שאפשר לחברה לאסוף את המוצר/ים שנרכשו על ידו מהמקום בו הוא נמסר לו ולקבל החזר כספי בגין המוצר הפגום וכן את דמי המשלוח אשר נגבו בגין הזמנת המוצר הפגום.


 4 .מסירת הודעת ביטול מסירת הודעת ביטול בהתאם לתנאי מדיניות זו תעשה באחת הדרכים הבאות: • בדואר אלקטרוני לכתובת לשירות לקוחות החברה בקישור להלן: .office@toyshop.co.il 072-2111116:למספר בטלפון• בהודעת הביטול יציין הלקוח את שמו המלא )כפי שמופיע בחשבונו באתר(, כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון, מספר ההזמנה וכן ייצרף בפנייתו אל החברה העתק חשבונית שנשלחה לו לאחר רכישת המוצר.